ସବିତା ସାହୁ

ଦୂରତ୍ବ
ଓଡିଆ
ଦୂରତ୍ବର ଏକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏ କବିତା । କିଛି ଚରିତ୍ର ଓ ଚିତ୍ର ଏ କବିତାରେ ଆପେ ଆପେ ଏକ ଭାବ ବଳୟ ତିଆରି କରନ୍ତି ।
ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନଙ୍କ ଚିଠି - ୫
ଓଡିଆ
ଆରବର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନ । ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ନେଇ ଆସିଥିବା ଖଲିଲଙ୍କ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ନିଜ
ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନଙ୍କ ଚିଠି - ୪
ଓଡିଆ
ଆରବର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନ । ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ନେଇ ଆସିଥିବା ଖଲିଲଙ୍କ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ନିଜ
ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନଙ୍କ ଚିଠି - ୩
ଓଡିଆ
ଆରବର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନ । ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ନେଇ ଆସିଥିବା ଖଲିଲଙ୍କ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ନିଜ
ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନଙ୍କ ଚିଠି - ୨
ଓଡିଆ
ଆରବର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନ । ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ନେଇ ଆସିଥିବା ଖଲିଲଙ୍କ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ନିଜ
ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନଙ୍କ ଚିଠି
ଓଡିଆ
ଆରବର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖକ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନ । ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ନେଇ ଆସିଥିବା ଖଲିଲଙ୍କ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ନିଜ

Report an Error