ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନାଥ

ସେ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ
ଓଡିଆ
ପୁରୁଷ ନା ପିତୃସତ୍ତାର ପ୍ରତୀକ !! ପୁରୁଷର କାନ୍ଦକୁ ନେଇ ଏ କବିତା ଏକ ଆଗ୍ନେୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ନାରୀର ଆଖିରେ ପୁରୁଷକୁ ପରଖିବାର ଏହା ଏକ