ରମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ
ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ
ପ୍ରକାଶନ ଗୁଡିକ
ବିଷୟରେ

ଦେମିଏନ୍ ହର୍ଷ୍ଟ - ୧

ଦେମିଏନ୍ ଙ୍କ କଳାକର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ପଛରେ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଛି । ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥ୍ କଲେଜରେ ପଢିଲାବେଳେ ସେ ଶବରଖା ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଖୁବ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ଯୋ' ଷ୍ଟ୍ରମରଙ୍କୁ ସେ ହରାଇଥିଲେ ।


ଫଟାେ - ୱିକିପିଡିଆ
"The thing about 9/11 is that it's kind of like an art work in it's own right... of course, its visually stunning and you have got to hand it to them on some level because they have achieved something which nobody would have ever thought possible- especially to a country

"ଦେମିଏନ୍ ହର୍ଷ୍ଟ - ୧" ପଢିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ

ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି କେବଳ ହବ୍ ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ | ଆପଣ ମାଗଣାରେ ହବ୍ ର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ |

ଏକ ତ୍ରୁଟି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ