Ashwini Kumar Rath
Posts
Publications
About

ଫଟୋରେ ପେରୁ

ପେରୁ ଦେଶରେ ଆଣ୍ଡିଆନ ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ଇନକା ଶାସନ ସହ ସ୍ପେନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି । ତଥାପି, ଏବେ ବି ସେଠାରେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଭ୍ୟତାରୁ ଦୂରରେ ।


ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଂସିସ୍ ମୋତେ ପେରୁର ଫଟୋ ଆଲବମ ଦେଖିବ କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଥିରେ ତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ପିତାମାତା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବ (ପେରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ) । କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନ ଥିଲି ସେ ଫଟୋଗୁଡିକ ଭିତରେ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ପରି ଛୋଟ ଦେଶଟିର ମନ ମୁଗ୍ଧକର

To continue reading "ଫଟୋରେ ପେରୁ", login now.

This page has been protected for subscriber only and it is free to subscribe.

Report an Error